Celebrated 258th Birth Anniversary of Verapandiya Kattabomman & 250th Jayanthi of Poet Bhakthar Thyagarajar

Celebrated the birth anniversaries 258th Birth Anniversary (Jayanthi) of great freedom fighter of India, Verapandiya Kattabomman & 250th Jayanthi of Poet Bhakthar Thyagarajar.